شمشه HP-SF1

مشخصات فنی

نام شمشه ماله موتوری

شمشه HP-SF1 /

مدل شمشه ماله موتوری

HP-SF1 /

قدرت موتور

1.1(1.5) /

طول شمشه

1.2 1.8 2.4 3 3.7 4.3 4.9 /

کاتالوگ موجود نیست

مشخصات کلی

نام شمشه ماله موتوری

شمشه HP-SF1

مدل شمشه ماله موتوری

HP-SF1

قدرت موتور

1.1(1.5)

طول شمشه

1.2 1.8 2.4 3 3.7 4.3 4.9

وزن ( کیلوگرم )

2.9 4.36 5.81 7.3 8.7 10.1 10.16

کشور سازنده

چین

کد امنیتی

ارسال نظر

شرایط ارسال و بازگشت

متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد. متن شرایط ارسال و بازگشت در اسن قسمت قرار میگیرد.